Kocaeli Universitesi Edebiyat Bolumu
Hasan Kolcu
Adı ve Soyadı
Doğum tarihi ve Yeri
Ünvanı
İletişim
: Hasan KOLCU
: 1948 Konya
: Dr.
: -
1948 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Damlapınar köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1969 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1973 yılında bitirdi. İzmir Kemalpaşa ve Yalova liselerinde Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1984’te Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nde Türkçe Okutmanı olarak göreve başladı. 1985 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı bir sınavı kazanarak Saray-Bosna Üniversitesi Şark Dilleri Bölümü’nde okutman oldu. 1989’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı ve “Türk Edebiyatında Hece – Aruz Münâkaşaları” adlı doktora teziyle edebiyat doktoru unvanı aldı. 1993’te Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kurdu ve başkanlığını üstlendi. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Rektörlük Türk Dili Bölümü’nün de başkanlığını yapmaktadır. Edebiyat tarihi ile ilgili yazıları, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Edebiyatı, Türk Dili, Millî Kültür, Çevren, Prilozi, Yedi İklim ve Kubbealtı Mecmuası gibi ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.

Eserleri;
 • KİTAPLARI
  • Damlapınar Manileri, Yayınlayan: Kendisi, İstanbul 1980.
  • Mecbûrum Âlemine, Yayınlayan: Kendisi, İstanbul 1981.
  • Şiire Vurdum Kendimi, Yayınlayan: Kendisi, İstanbul 1990.
  • Hilâlin Gölgesinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991.
  • Türk Edebiyatında Hece – Aruz Tartışmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993, ikinci baskı: Akçağ Yayınları, Ankara 2007.
  • Manas Destanı’nın 1000. Yılına Armağan, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Kocaeli 1995.
  • Ziya Paşa’nın Zafernamesi’ne Reddiye ve Tekzibiyye, Can Yayınları, İstanbul 1998, ikinci baskı: Üçdal Neşriyat, İstanbul 2007.
  • Yirmisekiz Kânûn-ı Evvel, Mithat Cemal KUNTAY (Dr. Hasan KOLCU tarafından günümüz harflerine aktarılmıştır), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1999.
  • Kent Kültüründe Dil Kirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, No:139, Kocaeli 2004.
  • Türkçenin Şiiri / Türk Edebiyatında Türkçe Üzerine Şiirler ( Gürkan YAVAŞ ile birlikte ), Kocaeli Üniversitesi Yayınları , Yayın No:171, Kocaeli 2005, ikinci baskı: Aydın Kitabevi, Ankara 2006.
  • Hasan Âlî’nin Millî Mecmua’daki Yazıları ve Şiirleri, (Gonca ARKON ile birlikte), Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli 2006.
  • Türk Dili Ders Notları, (Kocaeli Üniversitesi Türk Dili Bölümü Okutmanları ile birlikte), Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yayın No:79, Kocaeli 2007.
  • Mehmet Emin, Türkçe Şiirler (Haz.: Hasan KOLCU – Fatih KIRAN), Çağrı Yayınları, İstanbul 2007.
 • MAKALELERİ
  • BİLİMSEL MAKALELER
   • 1.“Saraybosna – Başçarşı Toponomisinde Kullanılan İki Ek”, Kubbealtı Akademi Mecmûası, Ekim 1987, Nr.4, s.72 –76.
   • “Bir Folklor Ürünü: Destan-ı Vidiniyye”, Prilozi ( Yugoslavya ), Sarayevo 1988, Nr.37 / 1987, s.147 – 158.
   • “Zafer – nâme’ye Reddiyye ve Tekzîbiyye”, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1988, Nr.54, s.169 – 177.
   • “Dîvân de Kâimî”, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1989, Nr.60, s.189 – 192.
   • “Uzuçeli İbrahim Zikrî ve Bilinmeyen Bir Eseri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1988, Nr.66, s.167 – 185.
   • “Ziya Gökalp – Yahya Kemal ve Bir Nükte”, Millî Kültür, Nr.77, Ekim 1990, s.50.
   • “Divan Şairlerinin Hece Veznine Karşı Tavırları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1990, Nr.69, s.163 – 169.
   • “ ‘Yeni Lisan’ Cereyanı ve Millî Vezin Meselesi”, Millî Kültür, Temmuz 1991, Nr.86, s.34 – 37.
   • “Dilimiz ve İnsanımız”, Millî Kültür, Haziran 1992, Nr.93, s.36.
   • “İlk Adım Kültür Birliği Sağlanarak Atılacaktır”, Millî Kültür, Nr.93, s.32-33.
   • “Türk Dilinin Mukayeseli Bir Sözlüğü Hazırlanmalıdır”, Millî Kültür, Nr.93, s.4.
   • “Bosnalı Bir Şair: Mehmed Fâzıl Paşa”, Yedi İklim, Kasım 1992, Nr.32, s.44 – 45.
   • “Çanakkale Zaferi ve Mithat Cemal’in Bir Eseri”, Yedi İklim, Mart 1993, Nr.36, s.71 – 72.
   • “Şiiri Vezin ve Kafiye Kaydından Kurtarma Düşüncesi Etrafında Bir Tartışma”, Yedi İklim, Nisan 1993, Nr.37, s.45 – 48.
   • “Tarihçe-i Vukuat-ı Hersek”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1993, Nr.85, s.136 – 163.
   • “Bir Mektubu Neşrederken”, Türk Edebiyatı, Ağustos 1993, Nr.238, s.19 –20.
   • “İslam Öncesi Türk Edebiyatında Vezin”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ekim 1994, Nr.92, s.186 – 191.
   • “Millî Mücadele Sürecinde Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Gelişmesi”, Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 10 Kasım 1995, s.113 – 116.
   • “Yunus’ta İki Kavram: Sevgi ve Gönül”, Ahilik Yolu, Kasım 1995, Nr.117, s.15 – 16.
   • “ ‘Servet-i Fünun’da Tenkit’ Üzerine” ,Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1997, Nr.109, s.235 – 240.
   • “Yenileşme Devri Türk Edebiyatı’ndan Başlayarak Millî Nazım Ölçüsü Terim ve Kavramları Üzerine Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, 1997, s.314 – 321.
   • “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirinde Ölüm Temi” , Fayton, Nr.14, Temmuz 1998, s.42 – 46.
   • “Millî Vezin Meselesi Karşısında Cenab Şahabeddin”, Türk Dili, S.570, Haziran 1999, s.540 – 547.
   • “Celal Sahir’in Beyaz Gölgeleri”, KOSBED ( Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ), S.1, 2000, s.163 – 177.
   • “Servet-i Fünûn Yıllarında Vezinde Arayışlar ve Tevfik Fikret”, KOSBED ( Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ), S.2, Kocaeli 2001, s.289 – 296.
   • “Millî Şiirin Canlanması Yolunda Malûmat’ta Yayımlanan Şiir Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.22, Erzurum 2003, s.129 – 138.
   • “Melankolik Bir Mizaç: Tevfik Fikret”, Edebiyattan Yana, S.1, Mayıs – Haziran 2004, s.28 – 30.
   • “Fikret’e Halûk’un Getirdiği Yarın”, Kocaeli Şehiriçi, S.18, Temmuz 2004, s.43 – 44.
   • “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Denizin Çağırdığı Şair: Yahya Kemal”, Cumhuriyet Aydınlanması, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 144, Kocaeli 2004, s.269 – 279.
   • “Çanakkale Savaşlarını Konu Alan İki Manzûm Tiyatro Oyunu: Yirmisekiz Kânûn-ı Evvel ve Pây-ı Tahtın Kapısında”, (Arş. Gör. Gürkan YAVAŞ ile birlikte), Çanakkale I, Savaşı ve Tarihi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarih Araştırmaları Serisi-II, İstanbul 2006, s.315-327.
   • “Bir Biyografik Roman: Bozgunda Fetih Rüyası”, (Arş. Gör. Gürkan YAVAŞ ile birlikte), Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl:35, S.3, Temmuz 2006, s.34-44.
   • “Şiirimiz ve Türkçenin Bazı Sorunları” , Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılına Armağan, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yayın No:256, Kocaeli Şubat 2007, s.125-142.
   • “Değirmendere Garipler Mezarlığının Bir Mühim Sâkini: Ahmet İhsan (TOKGÖZ), I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri Cilt II, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:9, Kocaeli 2007, s.756-764.
   • “Türkçem Benim Ses Bayrağım ve Etkileri”, Türk Dili, S.663, Mart 2007, s.
  • EDEBÎ MAKALELER
   • “Kendimi Seviyorum” , Fayton, S.2, 1997, s.3.
   • “Şairin Kendini Sunuşu”, Gökyüzü, S.7, Mayıs 2000, s.3.
   • “Şiir Vardır”, Gökyüzü, Şubat 2001, S.8, s.4-6.
   • “Bir Yüreği Onarma Düşçüsü”, Gökyüzü, S.11, Mart 2004, s.6-7.
   • “Ben Susayım Yine Veysel Konuşsun”, Kocaeli Şehiriçi, S.41, Haziran 2006, s.56-57.
   • “Dilimiz Kimliğimizdir”, Forum, Kocaeli Şehiriçi, S.42, Temmuz 2006, s.34-45.
   • “Melâl”, Kocaeli Şehiriçi, S.43, Ağustos 2006, s.40.
   • “Bir Arayışın Şiiri: Yitik Kıpırtı”, Damar, S.186, Eylül 2006, s.40-41.
   • “Kalır mı Dersiniz”, Kocaeli Şehiriçi, S.45, Ekim 2006, s.48.
  • BİLDİRİLERİ
   • “Yenileşme Devri Türk Edebiyatı’ndan Başlayarak Millî Nazım Ölçüsü Terim ve Kavramları Üzerine Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Birinci Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11 – 13 Eylül 1996, Manisa.
   • “Millî Edebiyatın Canlanması Yolunda Malûmat’ın Yayımladığı Türk Halk Nazımı Örnekleri Üzerine Bir Araştırma”, Dokuzuncu Yunus Emre ve Halk Edebiyatı Semineri, 7 – 9 Mayıs 1997, Eskişehir.
   • “Millî Vezin Karşısında Cenap Şahabettin”, Dokuzuncu Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 13 – 17 Eylül 1997, İstanbul.
   • “Türk Halk Edebiyatı Nazım Ölçüsünü Tedvîn Eden İlk Eser: Türkçe Aruz”, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, 26 – 28 Mayıs 2000, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.485 – 490.
   • “Dış Türklerin Edebiyatlarında Türkçe Üzerine Yazılmış Şiirlerden Örnekler” , (Arş. Gör. Gürkan YAVAŞ ile birlikte), Gazi Üniversitesi I. Uluslararası Türkiyat Kongresi, 11 – 13 Mayıs 2005 Ankara.
   • “Türkçenin Şiirinde Türkçenin Bazı Sorunları”, II. Uluslararası Türk Tarih ve Edebiyat Kongresi, Celâl Bayar Üniversitesi, 11-13 Kasım 2005, Manisa.
   • “Çanakkale Savaşlarını Konu Alan İki Manzûm Tiyatro Oyunu: Yirmisekiz Kânûn-ı Evvel ve Pây-ı Tahtın Kapısında”, (Arş. Gör. Gürkan YAVAŞ ile birlikte), Uluslararası Çanakkale Kongresi, Çanakkale Vakfı, 17-19 Mart 2006, İstanbul. (Çanakkale I, Savaşı ve Tarihi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarih Araştırmaları Serisi-II, İstanbul 2006, s.315-327.)
   • “Divan Şiirinde ‘Türk-Türklük’ ve Sihâm-ı Kazâ Örneği”, I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 12-13 Nisan 2007, İstanbul.
   • “Şiirimiz ve Atatürk’ün Dil Devrimi”, I. Ulusal Şiir Kongresi, Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi, 15-17 Mayıs 2007, Kocaeli.
   • “Değirmendere Garipler Mezarlığının Bir Mühim Sâkini: Ahmet İhsan (TOKGÖZ), I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20 – 22 Nisan 2006, Kocaeli.(I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri Cilt II [Editör:Yard. Doç. Dr. Işıl ALTUN], Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:9, Kocaeli 2007, s.756-764.)
  • İDARİ GÖREVLERİ
   • Türk Dili Bölümü Başkanlığı,
   • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,
   • Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği,
   • Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Üyeliği,
   • Fen – Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,
   • Fen – Edebiyat Fakültesi Kurul Üyeliği,
   • Şiir Etkinlikleri Birimi Müdür Vekilliği.